Az EFOP-3.2.3-17-2017-00045 számú Digitális környezet a köznevelésben elnevezésű projekt fő célja a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztésén alapuló eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA:

 2018.01.01 – 2022.03.31.

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI:
A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása.
A projektet benyújtó tankerület vállalja, hogy a projekt hozzájárul
.— az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
 — a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;
 — a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;
 — új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;
 — az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;
 — a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztéséhez;
 — a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a természettudományos megismerés és a kreatív készségek fejlesztéséhez;
 — az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához.

A projekt célja, hogy Szolnok és térsége négy iskolája olyan módszertani és eszközfejlesztéseket hajtson végre, amely hozzájárul a digitális környezet fejlesztéséhez és a digitális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez és ezeket hozzáférhetővé tegye a többi intézmény részére (intézményi honlapok, illetve NKP felülete, nyílt bemutatók).

A terjesztés, disszemináció egyik fontos eleme a projektnek, ezért az intézmények meghirdetnek olyan alkalmakat is, amikor az intézményekbe látogatva más iskolák is megismerhetik a fejlesztések eredményeit, megosztják egymással a bevált jógyakorlataikat.

A PROJEKT RÉSZCÉLJAI:

 — a digitális tanulási programok terjesztésének keretében az általános iskolai és középiskolai digitális oktatás módszertani támogatása
 — a digitalis eszközbeszerzések segítségével új tanulási lehetőségek elterjesztése, a tanulás-tanítás digitális pedagógiai-módszertani támogatása
 — a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása
 — a szövegértés fejlesztésének támogatása
 — a természettudományos megismerés támogatása
 — a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása
 — a kreativitás fejlesztésének támogatása

A PROJEKT FŐBB TEVÉKENYSÉGEI:
1. Projektelőkészítés
2. Projektmenedzsment
3. Pedagógiai-módszertani elemek:
    a) Digitális kompetenciák fejlesztése
    b) A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése
    c) A digitális pedagógiai- módszertani fejlesztéshez választott csomag(ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása
    d) A digitális pedagógiai-módszertani fejlesztéshez összeállított csomag(ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása
4. Az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomag megvalósítását támogató intézményi digitális környezet feltételeinek megteremtése
5. Támogató szolgáltatások biztosítása
6. Kötelező nyilvánosság biztosítása
7. A horizontális szempontok érvényesítése: esélyegyenlőségi terv és esélyegyenlőségi felelős.
8. A fejlesztés eredményeinek a pedagógiai programokba való átültetése.

A PROJEKT EREDMÉNYEI RÖVIDEN
 — 10 db/tanév/fő digitális óravázlat vagy óraterv vagy tanmenet vagy tananyagtartalom elkészítése.
 — Az elkészített digitális tananyagok kipróbálása.

A PROJEKT BESZERZÉSEI:

 — Eszközök és szoftver 44 000 000 Ft értékben a négy iskolában.
 — Pedagógusok akkreditált továbbképzése
 — A szakmai munkát támogató műhelyek, lektorálás és minőségbiztosítás a fejlesztők és a kipróbálók számára.
 — Utazások a tapasztalatszerzések támogatására.
 — Reprezentáció és étkezési költségek a bemutatók, műhelyek és képzések, valamint a tapasztalatszerző utazások alkalmával.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁTAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA:

Költségvetési korlátok Pályázott összeg
Teljes költségvetés (maximum: 110 000 000 Ft, 4 iskola esetében) 110 000 000 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek (maximum 40 % lehet, jelen projektben 44 000 000 Ft) 44 000 000 Ft
Közvetett költségek (maximum 10 % lehet, jelen projektben 11 000 000 Ft) 10 978 155 Ft
Kiszervezett költségek (max. 30 % lehet, jelen projektben 33 000 000 Ft) 17 070 946 Ft